Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.scriba.com.pl dostępnego pod adresem scriba.com.pl/regulamin z 01.01.2016 r.

I. Definicje

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.scriba.com.pl/regulamin.php;
  • Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.scriba.com.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca w szczególności umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usługi;
  • Strony – Usługodawca i Użytkownik;
  • Usługa – usługa szczegółowo opisana w Regulaminie polegająca zasadniczo na prezentowaniu Użytkownikowi oferty Wydawnictwa Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c., głównie za pomocą formy tekstowej oraz graficznej.
  • Usługodawca – Wydawnictwo Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c., ul. Bogumińska 51, 47-400 Racibórz.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.);
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej.
2.4. Korzystanie z Serwisu oraz Usługi oferowanych za jego pośrednictwem oznacza każdorazowo wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępu do Usługi osobom, które ukończyły 18 lat.
2.6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.scriba.com.pl będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
2.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień jego punktu 7.3.

III. Ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie

3.1. Usługa świadczona w Serwisie polega na nieodpłatnym prezentowaniu Użytkownikowi danych o ofercie Wydawnictwa Scriba.
3.2. Podjęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie.
3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika poprzez podjęcie korzystania z Usługi. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3.4. Użytkownik Serwisu w korzystaniu z Usługi zobowiązany jest w szczególności do:
– powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności używania w odniesieniu do Serwisu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń,
– korzystania z elementów Serwisu, w szczególności jego elementów graficznych, jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie tych elementów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
3.5. Korzystanie z Usługi w maksymalnym możliwym zakresie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
– procesor 200Mhz, pamięć 128 MB,
– zastosowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 24.0 lub nowszej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),
– Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1200x800px.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem Usługi, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu usług tego rodzaju.
3.7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest podjęcie takiego korzystania.
3.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie świadczenia Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron, jak również prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

IV. Reklamacje

4.1. W toku korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
– niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi;
– przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności powstrzymać się od przekazywania do Serwisu treści zabronionych przez prawo.
4.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: Wydawnictwo Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c. ul. Bogumińska 51, 47-400 Racibórz.
4.3. Reklamacja może być również złożona drogą elektroniczną na adres email Usługodawcy scriba@scriba.com.pl.
4.4. Usługodawca informuje, że w przypadku reklamacji lub sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Federacja Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707.

V. Odpowiedzialność

5.1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
5.2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby trzecie, bądź to na podstawie umowy zawartej przez te osoby z Usługodawcą, bądź to przez osoby trzecie działające samodzielnie lub w skorzystaniu z usług innych jeszcze osób trzecich.
5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania w ramach świadczeń promocyjnych firmy tj. Wydawnictwa Scriba s.c.: materiałów, wizerunków i produktów danych zleceń- wykonanych w ramach poszczególnych realizacji – chyba, że zamawiający pisemnie nie wyrazi na to zgody.
5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
5.6. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
6.2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę.
6.4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.
6.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która w zakresie możliwie najpełniejszym odpowiadać będzie celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
6.6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd w Polsce ogólnie właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.7. Oferta Wydawnictwa Scriba nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.
6.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.